Strand og kyst

Kystnaturen er måske Syddjurs Kommunes største aktiv. Også i international skala er kystskrænterne og stenvoldene langs Kattegatkysten faktisk noget særligt. Naturen er dog mange steder overbelastet af færdsel, og nogle steder er der også konflikt mellem behov for naturpleje og offentlighedens adgang. Der kan derfor være behov for at regulere offentlighedens adgang. Nogle steder kan der være behov for at mindske færdslen, mens der andre steder kan arbejdes for en bedre tilgængelighed, så kystturismen kan blive mere bæredygtig. Dette er et udviklingsarbejde, der er under opstart i samarbejde med myndigheder, lodsejere og NGOer. Andre steder er der problemer med tilgroning med Rynket rose og krat, der breder sig, fordi der mangler græsning.

Hvad og hvordan

Vigtige tiltag for kystnaturen:

  • Græsning på kystskrænterne
  • Begræns færdslen- parker langs vejene og træd smalle stier
  • Hold afstand til ynglefugle
  • Husk hundeposen. Naturen trænger ikke til gødning
  • Hunde skal holdes i snor. Nede på stranden gælder det også fra 1.april til 1. oktober.

De stenede strandvolde ved Kobberhage er helt særlig natur også i internationalt perspektiv. Der findes flere meget sjældne arter, bl.a. en særlig variant af Skovvikke, der egentlig er en skovplante. Den findes i hele verden kun her og langs kysten i Sydengland.

Kystmurerbi er en globalt sjælden art, der findes ca 14 steder i Danmark. Den har en lille bestand ved Boeslum og Dråby Strand. Den lever af kællingetand og yngler i den smalle klitrække, hvor den er presset af slid fra færdsel.

Nedtrådt strandoverdrev- se, hvordan blomsterne er trådt væk. Det har formentlig udryddet den lokale bestand af den sjældne sommerfugl Gråbåndet bredpande. Hvis man i stedet trådte en smal sti, ville man ødelægge meget mindre.

Strandfugle som Stor præstekrave, Fjordterne og Havterne yngler på jorden og er sårbare overfor forstyrrelser fra løse hunde, kitesurfere og anden færdsel. Der bør etableres områder, der friholdes for færdsel i yngletiden.

Strandfugle som Stor præstekrave, Fjordterne og Havterne yngler på jorden og er sårbare overfor forstyrrelser fra løse hunde, kitesurfere og anden færdsel. Der bør etableres områder, der friholdes for færdsel i yngletiden.